Presentació

Tenim una llarga i acreditada experiència en l’activitat de transport i gestió de residus i estem capacitats per oferir un servei integral als nostres clients. Disposem d’instalacions pròpies per la classificació i posterior reciclatge dels residus, així com d’una planta de recollida i transferència (CRT) per als residus especials que requereixin un tractament físic-químic posterior.

Serveis Integrals

 • Subministrament d’equips i contenidors per l’emmagatzematge dels residus : autocompactadors de 6 a 20 m3 de capacitat, premses verticals, caixes i contenidors metàl·lics de 5 a 30 m3, contenidors de RSU de 120 a 1100 litres, gàbies per la recollida selectiva, big-bags, cubicontenidors de 1m3, bidons, etc…
 • Transport de residus inerts, de residus no perillosos i de residus perillosos autoritza’t per l’Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya amb el número T-2137. Disposem de una moderna flota de recolectors de premsa d´alta capacitat (JUMBO), camions amb sistema de “ganxo” i/o cadenes, camions amb plataforma elevadora i volquet i vehicles adaptats per les recollides en llocs de difícil accès. Realitzem també transport de residus especials segons la normativa ADR per matèries perilloses.
 • Gestió de Residus en disposar d’instal·lacions pròpies per la valorització / reciclatge, així com de planta de recollida i transferència de residus (CRT) amb el número d’autorització E.630.99.
 • Gestió administrativa de les operacions de transport i de gestió de residus d’acord amb la normativa vigent (fulls de seguiment, fitxes d’acceptació, justificants de recepció, declaración anual residus, etc…

Actualment, J. MATA-TRANSPORT I GESTIÓ RESIDUS S.L. presta els seus serveis a un ampli ventall d’empreses de diferents sectors d’activitat, entre les que podem destacar laboratoris farmacèutics, hospitals i clíniques, grans superfícies, instal·lacions hoteleres, tallers i concessionaris d’automoció, oficines,etc…

Els esmentats serveis es realitzen amb estricte compliment de la normativa vigent. Els residus són retirats amb una freqüència ajustada a les necessitats dels clients per ser posteriorment transportats directament o bé al gestor final o bé a la nostra planta de reciclatge situada al terme municipal de Pallejà, on es procedeix a la seva classificació i posterior valorització.

Importància d’una correcte gestió de residus

Pràcticament tota activitat porta associada la generació de residus i en l’actual marc de preocupació pel Medi Ambient, el seu tractament suposa un aspecte fonamental de la gestió de qualsevol empresa. Els avantatges que es poden derivar-se de la implantació d’un sistema de gestió integral de residus es poden resumir en :

 1. Compliment de les exigències legals en matèria de gestió de residus. Això suposa:
  • Afrontar amb les màximes garanties possibles inspeccions.
  • Facilitar també l’adequació de les llicències d’activitat a les noves reglamentacions ambientals.
 2. Millora de la imatge, l’ordre, la seguretat i la netedat a les instal·lacions.
 3. Tenir cura del nostre entorn i afavorir la protecció del Medi Ambient a favor de tota la societat, actual i futura.
 4. Economia circular.

La nostra empresa entrega justificants de totes les operacions de recollida i gestió per tal que els nostres clients puguin acreditar la traçabilitat i el correcte destí dels seus residus, disposant, a més a més, d’un llibre registre dels residus gestionats, tal com exigeix la llei.