Transport i gestió de residus

Transport i gestió de residus

Residus no especials valoritzables

Són els residus susceptibles de classificació, reciclatge i valorització com el paper, cartró, ferro, vidre, plàstic, fusta, etc… Amb l'ajuda dels nostres clients ens esforcem per tal de reintroduir de nou al cicle productiu la máxima quantitat possible d'aquests residus un cop triats i classificats.

Residus no especials no valoritzables

Són els residus que no permeten el seu triatge ni el seu posterior reciclatge i que per tant son dipositats com a rebuig a dipòsits controlats.

Residus especials

Són els residus que per les seves característiques de perillositat per al medi ambient han de ser gestionats en plantes de tractament físic-químic. Ens ocupem, si s'escau, de la caracterització dels residus, la tramitació de la documentació de gestió i realitzem el transport d'acord tant amb la normativa de residus com amb la normativa de matèries perilloses (ADR).

Servei de catalogació, acondicionament i recollida de residus especials

 • Control analític dels residus.
 • Classificació i segregació dels residus en funció de la seva compatibilitat química i el seu tractament final.
 • Preparació de la càrrega de residus perillosos amb total compliment dels criteris de seguretat i tècnics que exigeix la normativa de residus i ADR (acord internacional de transport mercaderies perilloses)._

Servei de recollida, desballestament i reciclatge dels equips elèctrics i/o electrònics obsolets (RAEE'S)

Disposem de flota i planta de tractament propiès, autoritzades per la Agència Catalana de Residus per procedir a la correcta recollida, transport i posterior gestió dels residus d´aparells elèctrics i/o electrònics d'acord amb la normativa vigent:

 1. Ubiquem contenidors i/o gàbies a les seves instalacions com a dipòsit temporal dels seus residus informàtics i electrònics.
 2. En el moment de la recollida, amb la periodicitat indicada per el client, el nostre personal especialitzat retirará el contenidor ple i subministrará un contenidor buit per tal de que sempre es puguin emmagatzemar els seus residus informàtics i electrònics.
 3. Un cop recollit el contenidor, es transporta a la nostra planta de reciclatge i es procedeix al desballestament, classificació i reciclatge dels diferents components.
 4. Després de realitzar la operació de reciclatge, emetrem el corresponent certificat de gestió mediambiental.

Servei de recollida i gestió d'envasos industrials

Una correcta gestió dels envasos i la seva posterior recuperació contribueix a la sostenibilidat del medi ambient, per això un cop recepcionats a la nostra planta, es classifiquen els envasos recuperables i els no recuperables i es procedeix a la seva posterior gestió en funció d'aquesta classificació prèvia.

Serveis de neteges tècniques

Disposem d'equips d'alta pressió per desembussar i netejar arquetes, baixants, sifons, dipòsits de gas-oil, fosses sèptiques, etc…
Disposem també de camals i embocadures de diferents capacitats que ens permeten desembussar tot tipus de canonades (colectors, pous, cambres frigorífiques, piscines, sanitaris, rentadores, etc…).

Transport directe de mercaderies: des d'un palé fins a un trailer complet

Realitzem transports directes exclusius “porta a porta” per els nostres clients. La seva mercadería és carregada en origen i transportada sense cap mena de transbordament, grupatge i sense manipulacions intermitjes al seu destí. El servei de transport es realitza en exclusivitat per tal de que la seva mercadería viatji en solitari i en les millors condicions.

 • Realitzem transport local, nacional i també internacional.
 • Servei de transport de mercaderies perilloses -ADR- en totes les modalitats.
 • Servei de transport a temperatura controlada: disposem de vehicles amb equip de fred i bomba de calor.
 • Servei de transport de mostres biològiques, mostres de sang i anàlisis clínics.
 • Servei de transport de subproductes animals no destinats al consum humà: estem inscrits al registre SANDACH.