Residus No Especials Valoritzables:

reclicaltje

Són els residus susceptibles de classificació, reciclatge i valorització com el paper, cartró, ferro, vidre, plàstic, fusta, etc... Amb l´ajuda dels nostres clients ens esforcem per tal de reintroduir de nou al cicle productiu la máxima quantitat posible d´aquests residus un cop triats i classificats.

____________________________________________________________________________________________________________

Residus No Especials No Valoritzables:

abocador

Són els residus que no permeten el seu triatge ni el seu posterior reciclatge i que per tant son dipositats com a rebuig a dipòsits controlats.

____________________________________________________________________________________________________________

Residus Especials:

perillos

Són els residus que per les seves característiques de perillositat per al medi ambient han de ser gestionats en plantes de tractament físic-químic. Ens ocupem, si s´escau, de la caracterització dels residus, la tramitació de la documentació de gestió i realitzem el transport d´acord tant amb la normativa de residus com amb la normativa de matèries perilloses (ADR).

____________________________________________________________________________________________________________

Servei de catalogació, acondicionament i recollida de residus especials:

especials

  • - Control analític dels residus.
  • - Classificació i segregació dels residus en funció de la seva compatibilitat química i el seu tractament final.
  • - Preparació de la càrrega de residus perillosos amb total compliment dels criteris de seguretat i tècnics que exigeix la normativa de residus i ADR (acord internacional de transport mercaderies perilloses).
____________________________________________________________________________________________________________

Servei de recollida, desballestament i reciclatge dels equips elèctrics i/o electrònics obsolets(RAEE'S):

raee

Disposem de flota i planta de tractament propiès, autoritzades per la Agència Catalana de Residus per procedir a la correcta recollida, transport i posterior gestió dels residus d´aparells elèctrics i/o electrònics d´acord amb la normativa vigent:

  • 1.- Ubiquem contenidors i/o gàbies a les seves instalacions com a dipòsit temporal dels seus residus informàtics i electrònics.
  • 2.- En el moment de la recollida, amb la periodicitat indicada per el client, el nostre personal especialitzat retirará el contenidor ple i subministrará un contenidor buit per tal de que sempre es poguin emmagatzemar els seus residus informàtics i electrònics.
  • 3.- Un cop recollit el contenidor, es transporta a la nostra planta de reciclatge i es procedeix al desballestament, classificació i reciclatge dels diferents components.
  • 4.- Després de realitzar la operació de reciclatge , emetrem el corresponent certificat de gestió mediambiental.
____________________________________________________________________________________________________________

Servei de recollida i gestió d'envasos industrials:

envasos

Una correcta gestió dels envasos i la seva posterior recuperació contribueix a la sostenibilidat del medi ambient, per això un cop recepcionats a la nostra planta, es classifiquen els envasos recuperables i els no recuperables i es procedeix a la seva posterior gestió en funció d´aquesta classificació prèvia.

____________________________________________________________________________________________________________

Serveis de neteges tècniques:

neteges tec

Disposem d´equips d´alta pressió per desembussar i netejar arquetes, baixants, sifons, dipòsits de gas-oil, fosses sèptiques,etc…

Disposem també de camals i embocadures de diferents capacitats que ens permeten desembussar tot tipus de canonades ( colectors, pous, cambres frigorífiques, piscines, sanitaris, rentadores, etc…)

____________________________________________________________________________________________________________

Transport directe de mercaderies: des d'1 palé fins a 1 trailer complet

transport

Realitzem transports directes exclusius “porta a porta” per els nostres clients. La seva mercadería és carregada en origen i transportada sense cap mena de transbordament, grupatge i sense manipulacions intermitjes al seu destí. El servei de transport es realitza en exclusivitat per tal de que la seva mercadería viatji en solitari i en les millors condicions.

Realitzem transport local, nacional i també internacional.

Servei de transport de mercaderies perilloses -ADR- en totes les modalitats.

Servei de transport a temperatura controlada: disposem de vehicles amb equip de fred i bomba de calor.

Servei de transport de mostres biològiques, mostres de sang i anàlisis clínics.

Servei de transport de subproductes animals no destinats al consum humà : estem inscrits al registre SANDACH.

____________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 

 

© 2013 JMata.es | All Rights Reserved | Avis Legal | Política integrada | C/ Pla de l´Olivella nº 5 del Polígon Industrial de l´Est | Pallejà | Barcelona | 93 663 17 12 | Indianwebs

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pulse en el enlace para más información. Ver nuestra política de cookies