Política integrada

Amb moltes dècades d´experiència en el món dels residus, som una empresa familiar dedicada, generació, rere generació al triatge i aprofitament, amb la ferma voluntat de donar als nostres clients i col·laboradors una eficient gestió integral i assessorament tècnic en matèria ambiental.  La nostra empresa té com a principal objectiu la qualitat del servei i la satisfacció del client. Per això disposem d’un equip de professionals i empreses col·laboradores amb força experiència en el sector, que ens permeten assolir el compromís de prestar un servei seriós i professional.

L’activitat que J. MATA TGR considera apropiada al propòsit i context de la empresa , incloent-hi el recolzament a la direcció estratègica,  la naturalesa, magnitud i impactes ambientals de les nostres activitats, productes i serveis i a la qualitat exigida segons ISO 9001 i ISO 14001 és:

 • Recollida i transport residus industrials / comercials no perillosos i perillosos.
 • Transferència de residus industrials / comercials no perillosos i perillosos.
 • Triatge i valorització de residus.
 • Comerç al major de productes de recuperació.
 • Recollida, transport i posterior destrucció de documentació o material confidencial en qualsevol suport.

La declaració de Política recull com a línies mestres:

 1. Prendre el compromís de complir amb els requisits legals i satisfer les exigències, criteris i expectatives explícites i implícites dels nostres clients i altres parts interessades, realitzant l’avaluació i aplicació d’aquests requisits.
 2. Determinar el marc de referència per definir la totalitat dels objectius i difondre en tots els nivells de la nostra estructura aquests objectius i criteris de Qualitat i Medi ambient.
 3. Implantar els indicadors de qualitat i medi ambient, així com realitzar un seguiment del nivell de progrés dels mateixos, de manera que ens permeti conèixer i assegurar el servei i el nivell de qualitat desitjat pel nostre client.
 4. Vetllar perquè les condicions de treball siguin òptimes mitjançant l’avaluació dels riscos que poden produir-se en els processos, eliminant en tant que sigui possible els mateixos i reduint-ne els avaluats.
 5. Desenvolupar els programes de formació contínua per tal de millorar la qualificació dels nostres treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en el present document.
 6. Assegurar l’ús responsable de l’energia a les nostres instal·lacions, incloent-hi l’estalvi energètic, la millora de l’eficàcia en el consum d’energia i la preferència de fonts d’energies renovables davant les no renovables, quan sigui viable.
 7. Prendre el compromís de protegir el mediambient, incloent la prevenció de la contaminació, l’ús sostenible de recursos, la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció de la biodiversitat i dels ecosistemes.
 8. Consolidar el procés de millora contínua en el compliment de totes les activitats realitzades.
 9. Fomentar i aconseguir un ambient motivador per a tots els membres de l’empresa. Proporcionar un lloc de feina segur i saludable, garantint la formació de tot el personal pel correcte desenvolupament de les seves tasques.
 10. La direcció de J. MATA TGR fa aquesta política accessible i la posa a la disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveïdors i d’ altres parts interessades en general. La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la Direcció, amb la finalitat de que tingui en compte els canvis en les condicions del context i la informació rebuda. En aquest sentit la Direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per aconseguir els objectius que s’estableixin.

Qualsevol empleat de l’empresa, així com els contractistes que es trobin a les instal·laciones han de seguir aquesta política i informar sobre qualsevol qüestió en matèria de medi ambient, qualitat, de salut i seguretat a la Direcció de J MATA.

Joan Mata

Director